Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivordninger ved IKS og kommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid

Interkommunale selskaper som Kvitsøy kommune er deleier i, der IKS'et selv har arkivansvaret: 

Lyse, Gjeldende fra 17.06.1998

Rogaland brann- og redning 2018.

Rogaland revisjon, Gjeldende fra 01.07.2004

IVAR (vann, avløp og renovasjon), Gjeldende fra 01.01.2020

Interkommunalt arkiv Rogaland (IKA), Gjeldende fra 01.06.2002

Interkommunal beredskap mot akutt forurensning (IUA) 2019

Interkommunale samarbeid der IS'et selv har arkivansvaret: 

Rogaland kontrollutvalgsekretariat - 2007

Ryfylke friluftsråd IS - 01.01.10

Interkommunale samarbeid, vertskommunesamarbeid, der vertskommunen har arkivansvaret:

IKT (Randaberg kommune) gjeldende 01.08.2006.

IKART (Stavanger), gjeldende 01.01.2021

Barneverntjeneste (Randaberg kommune) - 26.01.2018

Sosialtjenesten (Randaberg kommune) - 27.04.2018

Helsesøster/jordmor (Randaberg kommune) - 01.08.2002

PPT (Randaberg kommune), Gjeldende fra 01.01.2020

NAV (Randaberg kommune), Gjeldende fra 27.04.2018

Lønn (Randaberg kommune) Gjeldende fra 01.01.2012

Bibliotek (Randaberg kommune) 08.01.15

Øyeblikkelig hjelp/akutt seng (Randaberg kommune), Gjeldene fra 01.01.2016

Krisesenter (Stavanger kommune), Gjeldende fra 01.01.2010

Skatteoppkreverfunksjon (Stavanger kommune) 01.01.2010

Legevaktsentral (Stavanger kommune), Gjeldende fra 16.08.2008

Ryfylke legevakt (Stavanger kommune), Gjeldene fra 01.01.2020

Voldtektsmottak (Stavanger kommune) - 2010

Voksenopplæring (Stavanger kommune, JLS), Gjeldende fra 01.01.2005

Legevakt (Stavanger og Hjelmeland kommune), Gjeldende fra 01.01.2016

Landbruk (Sandnes kommune), Gjeldende fra 02.07.2008

IKART - 01.01.21

Interkommunale samarbeid, vertskommunesamarbeid, der Kvitsøy kommune har arkivansvaret:

Byggesaksbehandling (Stavanger kommune) Gjeldende fra 01.01.2020

Byggesaksbehandling (Gjesdal kommune) Gjeldende fra 01.11.2019 til 31.12.2019

ARKIVORDNING VED IKS OG KOMMUNALE SAMARBEID

Den kommunen som etter inngått avtale om IKS står ansvarlig for tjenesten, skal også opprette og føre arkiv etter gjeldende lover og forskrifter. Dersom arkivet er avsluttet og skal settes bort, skal arkivet overføres til Kvitsøy kommune for bortsetting på kommunehuset. Ved overgang fra et kommunalt samarbeid fra en kommune til en annen skal arkivet overføres til den kommunen som overtar tjenesten.

SELSKAPSAVTALE

En avtale om å sette ut tjenester eller en selskapsavtale for et interkommunalt samarbeid skal inneholde bestemmelser om arkivansvar, bortsetting og deponering.Når kommunen inngår selskapsavtaler i interkommunale samarbeid skal det fremgå av avtalen hvilken enhet som har ansvar for å opprette og behandle arkiv, samt rutine for bortsetting av arkivet.

VED OPPHØR AV IKS

Ved avslutting av vertskommuneansvaret periodiseres og avsluttes arkivdelen i henhold til rutine for periodisering og avslutting av arkiv. Arkivet overleveres til Kvitsøy kommune for bortsetting på kommunehuset.

Laster...