Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering i Kvitsøy kommune

Arkivorgan - vedtak

I Forskrift om offentlege arkiv § 1-1 heter det bl.a. at den enkelte kommune skal fastsette hvilke enheter og institusjoner som skal regnes som egne organ etter forskriften. Det betyr at en kommune må ta stilling til om den skal betraktes som ett eller flere organ i arkivlovens forstand. Kommunens valg her har konsekvenser for arkivansvaret (§ 1-1), journalføringsplikten (§ 2-6) og om det skal utarbeides en eller flere arkivplaner (§ 2-2) i kommunen.

Kvitsøy kommune har fastsatt at kommunen skal sees på som ett organ etter arkivlovens bestemmelser.

Postmottak

Kvitsøy kommune har så godt som felles postmottak, da alt av post som sendes kommunen pr. brev/e-post gjennomgås, registreres og distribueres fra postmottak ved sentralbordet på kommunehuset til kommunens ansatte og øvrige avdelinger. Post som sendes direkte til kommunens øvrige avdelinger gjennomgås på den enkelte avdeling. Alt av arkivverdig post for det sentrale saksarkivet, personalarkivet, gårds- og bruksarkivet og planarkivet oversendes postmottak på kommunehuset for registrering. Annen post registreres og arkiveres i den enkelte avdeling. Dette dreier seg hovedsakelig om inn/utgående post til pasientjournaler/elevmapper mv.

Papirbasert og elektronisk arkiv

Kommunen innførte i januar 2008 sak/arkivsystemet ESAK (Noark 4-system). ESAK brukes for kommunens saksarkiv, planarkiv, gårds- og bruksarkiv, samt personalarkiv. Alle saker registrert etter denne tid er elektronisk registrert, men kommunen har fortsatt papirbasert arkiv i tillegg.

Av øvrige objektarkiv i kommunen finnes elevarkiv på skolen, arkiv over barnemapper i barnehagen, samt adskilte klient/pasientarkiv for pleie- og omsorgsavdeling, legekontor, helsestasjonen og psykisk helse. Alle objektarkiv er papirbaserte, men flere registreres i tillegg i ulike fag/arkivsystem. Alle kommunens arkivdeler og arkivserier er nærmere beskrevet i egne punkt i arkivplanen. Det samme gjelder kommunens elektroniske arkiv og fagsystemer.

Overgang til fullelektronisk sak/arkivsystem

Fra 01.01.2019 ble Kvitsøy kommune fullelektroniske i sitt sak/arkivsystem (ESA, Noark 5 standard). Det ble satt et skarpt arkivskille. Kvitsøy kommune benytter ikke e-signering og har derfor et eget system for arkivering av originale (signerte) kontrakter/avtaler, tilsettingsbrev og prøvingsattester for borgerlig vigsel.

Laster...